Po?etna Povijest VK Jug Preminuo kap. Ante Jerkovi?
Preminuo kap. Ante Jerkovi? PDF Ispis
(0 ocjena, prosjek: 0 od 5)
Povijest Vaterpolo kluba Jug
Autor Administrator   
Nedjelja, 16 VeljaÄŤe 2014 23:19

Doživotni po?asni predsjednik VK Juga kapetan Ante Jerkovi? ju?er je preminuo u 70. godini života. Tim tužnim povodom prenosimo njegov intervju koji je dao to?no prije 3 godine za klupsku stranicu www.jug.hr te izražavamo su?ut obitelji. S obzirom na to koliko je pridonio radu i uspjesima kluba zadnjih više od 30 godina, sigurno da je svakom Jugašu danas ova vijest teško pala.

 

 

Jug.hr: Redovitim gledateljima i svima koji prate Juga teško se sjetiti utakmice koju ste propustili, a da ste bili u Gradu. Odakle takva strast prema vaterpolu?

Jerkovi?: U vrijeme moga djetinjstva u Gradu i nije postojao neki drugi sport osim vaterpola i plivanja, sve drugo što je bilo može se svesti na margine sportskih zbivanja. Ja sam poha?ao prva ?etiri razreda klasi?ne gimnazije na Plo?ama (onda je klasi?na gimnazija trajala 8 godina) i budu?i se vaterpolo prvenstvo igrao samo ljeti (predstave su bile zajedni?ke - vaterpolo i plivanje) pred konac ili na po?etku školske godine mi smo iz razreda kroz otvorene prozore mogli dobro ?uti prate?u muzi?ku podlogu oko 1 sat prije po?etka pliva?kog dijela priredbe, a što nas je vabilo da „obružamo“ šesti sat i iz razreda se preselimo u Porat gledat tadašnje sportske idole Dubrovnika. Obi?no je taj šesti sat bio glazbeni odgoj kojeg nam je predavao pok. Zdenko Šapro i sam poznati igra? Juga iz tridesetih godina, pa nam to obružavanje nikad nije uzimao za zlo. Pored toga tjelesni odgoj predavao nam je Luka Ciganovi?, u to doba svježa legenda Juga ?ija je specijalnost bila zabijanje golova nogom. Pored Jugovih utakmica izuzetno posje?ene bile su utakmice tzv. Trofeja Jadrana gdje su sudjelovale reprezentacije ondašnje države, te Italije, Ma?arske, Sovjetskog Saveza i sl. Tu je pomalo stvarana moja strast za gledanjem vaterpola koja se kasnije 1961. godine (ove godine u lipnju bi trebali proslaviti šezdesetu obljetnicu) preselila na Gruški bazen. Osim perioda navegavanja zaista sam bio redoviti posjetilac svake Jugove utakmice.

Jug.hr: Znamo da je Atlantska plovidba prirodno vezana uz vodene sportove i nije nikakva tajna koliku je ulogu odigrala u razvoju vaterpola i Juga. Jeste li zadovoljni?

Jerkovi?: Bez obzira što je u bivšoj državi financiranje sporta (naro?ito vrhunskoga) bilo puno bolje riješeno nego danas, ipak se nije klub mogao uzdržavati bez sponzorske pomo?i sa strane. Atlantska plovidba je osnovana 1955. godine i od samog po?etka tvrtka se opredijelila za sponzoriranje tzv. vodenih sportova koji svoje sportsko djelovanje upražnjavaju u istom mediju kao i naši brodovi - dakle na vodi. Takva politika sponzoriranja zadržala se sve do današnjih dana, što ne zna?i da se po?esto o Atlantsku nije ogrebao i neki drugi „nevodeni“ sport. Ja sam zaista sretan što je Atlantska plovidba i za vrijeme najve?ih kriza, u uvjetima kada smo u više navrata smanjivali pla?e i drasti?no rezali sve troškove, uvijek uspijevala izna?i na?ina za održati relativno ujedna?enu pomo? za djelovanje Juga. Niti malo ne sumnjam da ?e se takva politika prema Jugu nastaviti i u budu?nosti,naravno,uz uvjet da se nastavi praksa stvaranja svoga vlastitog igra?kog kadra i zadržavanja imagea kluba koji igra skoro isklju?ivo sa svojim igra?ima. Nije nimalo slu?ajno da se na svakoj sve?anoj ve?eri nakon Final four-a u prigodnom govoru predsjednik LEN-e obra?ao prisutnima rije?ima da i kad Jug nije bio formalni prvak, da je apsolutni pobjednik upravo zbog ?injenice što igra s vlastitim igra?ima, a ne s nekom legijom stranaca koja se vrlo lako s novcima može stvoriti.

Jug.hr: Kako ste uop?e ušli u Upravu Juga, kako se postaje dijelom vodstva najpoznatijeg dubrova?kog sportskog branda?

Jerkovi?: Ja sam ?lan uprave Juga postao neposredno pred prvo osvajanje Kupa europskih prvaka 1980. godine - sada se više ne sje?am da li je to bilo koncem 1979. ili po?etkom 1980. godine. Ondašnje rukovodstvo Atlantske plovidbe me jednostavno delegiralo u upravu kao predstavnika Atlantske plovidbe da bi u ime sponzora imao uvida u na?in kako se gospodari sponzorskim sredstvima, a i da pomognem i dadem svoj doprinos u radu kluba. U to doba operativna uprava je brojila više od dvadeset ?lanova, s tim da je svatko imao to?an zadatak ?ime ?e se detaljnije baviti. Sje?am se da sam jedno vrijeme bio zadužen za pra?enje školskog uspjeha pojedinih igra?a i eventualno pomaganje da lakše prebrode školske probleme, a tako?er i za nalaženje zaposlenja igra?ima koji su se približavali kraju svoje igra?ke karijere. Od ulaska u upravu pa do današnjih dana stalni sam ?lan uprave, s izuzetkom 4 godine kada sam kao predstavnik Atlantske boravio u Londonu, gdje me ondašnji predsjednik pok. ?uro Koli? bio imenovao za predstavnika Juga u inozemstvu! Upravo u tom svojstvu sam odradio nabavku i isporuku ?uvenog balona pod kojim se za?ela šampionska mom?ad Juga. Posljednjih 10 - 12 godina ?lan sam i užeg rukovodstva Juga, a funkciju predsjednika nikad nisam mogao prihvatiti jer sam zbog svojih poslovnih i inih obveza bio svjestan da Jugu ne mogu posvetiti onoliko vremena koliko mislim da jedan predsjednik to mora.

Jug.hr: Kad smo ve? kod branda, smatrate li da Jug marketinški dovoljno iskorištava svoje ime i povijest?

Jerkovi?: Nesporno je da je Jug jedna od temeljnih društvenih institucija Dubrovnika i sam po sebi je sigurno ve? postao brend. Me?utim, u Dubrovniku koji je izrazito povijesni grad i kojeg svi doživljavaju kroz percepciju povijesne baštine, teško je ne?emu što je relativno novo (Jugu je tek 88 godina) postati dio brenda Dubrovnika. U svakom slu?aju u sportskom svijetu Jug je definitivno brend, a da li se ta ?injenica može bolje marketinški iskoristiti – osobno sumnjam, jer mi smo mala sredina sa skromnim potencijalom koja ne može dati efekte poput nekih velikih klubova koje imamo pred o?ima kad o tome razmišljamo (Barcelona,Manchester i sl).

Jug.hr: S današnje pozicije gledano, Jug je u samom vrhu europskog vaterpola, no nije uvijek bilo tako... ?ega se sje?ate iz tih manje sretnih vremena?

Jerkovi?: ?injenicu da je Jug ve? godinama u samom vrhu europskog vaterpola možemo zahvaliti ?injenici da Jug ima naglašeno dobar rad s mladima, drugim rije?ima „proizvodi“ dovoljno kvalitetnih, a ?esto i vrhunskih igra?a koji mogu održavati takvu kvalitetnu razinu. Kada se takav rad i politika kluba nasloni na višedesetljetnu tradiciju onda rezultat ne može izostati. Naravno, da i u vaterpolu, kao uostalom i u svemu u životu ništa ne može i?i pravocrtno, sve je podložno povremenim oscilacijama,usponima i padovima pa ni Jug u tome nije izuzetak. Osim ratnih godina, Jug je najve?i potres doživio prelaskom sa ljetnog na zimsko natjecanje i pored kratkog „izleta“ u drugu ligu mu?io se sve do kona?nog rješenja natkrivenog bazena. Za mene osobno kao navija?a najteže razdoblje je bilo upravo to seljenje u drugu ligu, ali u to doba sam ve? navegavao, pa sam odsutnoš?u iz Dubrovnika lakše prebrodio tu navija?ku traumu.

Jug.hr: Sje?amo se i ne tako davnog vremena kada se Jugu predlagao druk?iji model djelovanja. Konkretno govorimo o devedesetima i pokušajima koji su dolazili iz Dubrova?ke banke. Jeste li i kako sudjelovali u tim razgovorima?

Jerkovi?: Mojim povratkom iz Londona i ponovnim uklju?enjem u aktivni rad uprave naišao sam na ideju koja je potekla iz rukovodstva Dubrova?ke banke da se stvori šampionska mom?ad na na?in da se kupi desetak najboljih igra?a na svjetskom tržištu što bi u vidu sponzorstva financirala Dubrova?ka banka i da se osvoji sve što se može osvojiti. Ja sam iskazao žestoki otpor takvoj politici zagovaravši rad s mladima koji mora dati rezultate na dulji rok. Sre?om, naišao sam na podršku ve?ine ?lanova uprave i samog predsjednika kluba i kao posljedica takvog stava predstavnik Dubrova?ke banke u upravi je dao ostavku na ?lanstvo u upravi. Dubrova?ka banka je tu ideju preselila i oživotvorila kroz ženski odbojkaški klub koji je zaista osvojio državno i europsko prvenstvo, no ta slava nije dugo trajala. Kroz vrlo kratko vrijeme klub je ne samo ispao iz prve lige, nego se i potpuno raspao i nestao sa scene. Možete li zamisliti da se to dogodilo Jugu, a ta mu je sudbina bila zagarantirana da se prihvatila ideja Dubrova?ke banke!

Jug.hr: Jug i reprezentacija? Imamo dojam da se kroz medije minorizira, ili bolje re?eno, ne spominje u dovoljnoj mjeri, uloga Juga u svim posljednjim uspjesima reprezentacije. Jesmo il u pravu?

Jerkovi?: ?injenica je da u posljednjih desetak godina jugovi igra?i ?ine okosnicu hrvatske reprezentacije bez koji ne bi bilo ni uspjeha koje je reprezentacija postizala u zadnje vrijeme. Svi mi Jugaši možemo i moramo biti ponosni na takvu ?injenicu, no moramo uvažiti i to da je reprezentacija „nadklupska“ i da je vrlo opasno oko reprezentacije voditi klupsku politiku, naravno, sve dok izbornik svoj posao obavlja po objektivnim stru?nim i neklubaškim kriterijima. Ja ne bih rekao da se minorizira uloga Juga u reprezentaciji, rekao bih prije da se veli?a reprezentacija kao takva, a svatko je dovoljno pametan da vidi tko su i ?iji su igra?i koji su glavni nositelji igre. Ima jedan zanimljiv detalj sa svjetskog prvenstva u Australiji u finalnoj utakmici kada su u jednom trenutku u vodi bila sva sedmorica Jugovih igra?a. Ja, niti itko drugi u eufori?noj atmosferi, nisam to primijetio nego mi je to rekao kasnije ondašnji predsjednik saveza Perica Buki?.

Jug.hr: Ho?e li odlazak s mjesta predsjednika Uprave Atlantske plovidbe zna?iti ve?i angažman u Jugu?

Jerkovi?: Ne, ne zna?i. Morate voditi ra?una o ?injenici da biološki zakoni ?ine svoje i da Jug klub koji zahtjeva puni angažman ljudi mla?ih generacija. Ja ?u ostati aktivan kao i do sada, a vjerujte ni to nije malo.

Jug.hr: Sje?ate li se neke odluke koju biste danas najradije povukli ili promijenili?

Jerkovi?: U svakom poslu, naro?ito rukovodnom mora biti i dobrih i lošijih odluka. Bitno je da je zbir svih odluka u kona?nici dobar. Osobno sam mišljenja da nam je loša odluka, ili bolje re?eno neuspjeh bio što nismo uspjeli (ili nedovoljno željeli) zadržati Azeveda, s kojim smo, uvjeren sam, mogli sti?i i dalje nego dokle smo došli.

Jug.hr: Sje?am se Vaše izjave na pretposljednjoj Skupštini, kada ste postali po?asnim predsjednikom Kluba. Kazali ste kako Vam je od svih trofeja uvijek najdraži Trofej Nardelli, koji se dodjeljuje za mla?e uzraste.

Jerkovi?: Još i danas sam uvjeren da je pored svih europskih, hrvatskih i inih titula najvrjedniji Trofej Toni Nardeli, jer taj trofej pokazuje kvalitetu rada i uspjehe mla?ih kategorija, odnosno taj trofej je simbol tvornice igra?a koji kasnije kao igra?i prve mom?adi pokazuju svugdje svoju pravu vrijednost. Svi igra?i današnje ili prošlih prvih mom?adi Juga su ujedno i doprinosili i bili sudionici osvajanju toga trofeja, da bi svoju pravu vrijednost kasnije iskazali kao igra?i prve mom?adi ili reprezentacije.

Jug.hr: Jugova mom?ad danas, u sportskom smislu? Sastav, kvaliteta, odnos prema sportu... Jesmo li svi pomalo nerealni? Je li Vas razbjesnio pristup utakmici s Primorjem u Jadranskoj ligi?

Jerkovi?: Svaki Jugaš, a uostalom i svi navija?i uvijek misle da su njihovi ljubimci najbolji, ?ak i onda kada im ne ide i to je dobro jer se time održava razina pozitivne podrške klubu. To je dio navija?kog mentaliteta i bilo bi loše da je druga?ije. Me?utim, realnost ponekad nije takva. Koliko god mi imali dobru i kvalitetnu mom?ad, ni naši drugi sportski rivali ne miruju – i oni odgajaju svoje mlade igra?e, kupuju i stalno rade da oni budu najbolji. U tom smislu kod objektivnog sagledavanja ne može se o?ekivati da tvoj klub uvijek bude najbolji, ne samo zato što je to i prakti?ki nemogu?e, nego i stvara jedan nepotreban pritisak na igra?e i trenere koji po meni uvijek mogu pružiti više kad nisu pod pritiskom imperativnog uspjeha. To nikako ne zna?i da nepostavljanje imperativa ujedno zna?i i dozvolu za opuštanje – igra?i uvijek moraju nastojati pružiti svoj maksimum, naro?ito u smislu aktivnog odnosa prema igri, angažmana i truda, a rezultat ?e biti onakav kakav na koncu ispadne. Tipi?an primjer nepotrebnog opuštanja i nedopustive indolencije u zadnjim odlu?uju?i sekundama igre bila je nedavna utakmica protiv Primorja kada smo nepotrebnim gubitkom boda znatno umanjili šanse za prvo mjesto u Jadranskoj ligi, odnosno sami sebi iznimno otežali put do te titule, a i titule prvaka Hrvatske.

Jug.hr: Kako vidite budu?nost Juga? U kojem bi se smjeru trebao razvijati vaterpolo u Dubrovniku?

Jerkovi?: Po meni, dok se god klupska politika oslanja na odgoj svojih vlastitih igra?a, a za to postoje svi uvjeti po?evši od tradicije, dobrog bazena,kvalitetnih trenera i podrške cijele dubrova?ke sportske i ine javnosti, za budu?nost Juga nema straha. Naravno, ne?e se uvijek mo?i ste?i okolnosti da se „proizvede“ dostatno izvanserijskih i vrhunskih igra?a, no u takvim slu?ajevima može se posegnuti za jednim (do dva) vrhunska igra?a „sa strane“ koji ?e ne samo svojom kvalitetom nego i ?injenicom da naši mladi igra?i imaju priliku igrati zajedno s nekom svjetskom veli?inom, zasigurno doprinijeti i biti poticaj podizanju kvalitete samih naših igra?a. Mene na neki na?in više zabrinjava op?a budu?nost vaterpola u svijetu, prvenstveno kao olimpijskog sporta, jer se nekad izuzetno jake reprezentacije poput Rusije, Nizozemske, Njema?ke, Gr?ke i mnogih drugih polako gube sa scene i vaterpolo se sve više koncentrira na uski krug zemalja što ?e biti apsolutno nedostatno da se zadrži status kakav mi u Dubrovniku mislimo da vaterpolo treba imati.

Posljednja izmjena Nedjelja, 16 VeljaÄŤe 2014 23:24
 

Komentari

Morate biti prijavljeni za slanje komentara i odgovora.
Radim....
Poslano
Nije uspjelo